WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

👉 Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Zbiorowości Społeczne

Grupa społeczna (wg. Szczepańskiego) to pewna ilość osób (min. 3) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Cechy grupy społecznej: a) Organizacja wewnętrzna – może mieć formalny i nieformalny charakter. Jest to system instytucji, form kontroli i zachowań. b) Wspólne wartości – materialny i niematerialny charakter. c) Zasada odrębności d) Poczucie wspólności. To kryterium ma charakter subiektywny – świadomość ?my”. Inne cechy: e) Trwałość – nawet wówczas, gdy członkowie są rozproszeni i nie wchodzą ze sobą w danym momencie w interakcje, to grupa nadal istnieje. f) Zasada identyfikacji członków – zdawanie sobie sprawy z przynależności do grupy i swojej odrębności od innych grup. g) Zasada rekrutacji nowych członków h) Cele i zadania i) Statusy i role j) Mechanizmy kontroli zachowań Kręgi społeczne: Kręgi społeczne – zespoły osób stykające się stale

Czytaj Całość…

👍 Ład Społeczny

Przejawy ładu społecznego: 1. ograniczanie indywidualnej spontaniczności 2. komplementarność działań ludzkich 3. przewidywalność ludzkich zachowań 4. spójność norm wyznaczających porządek społeczny 5. ciągłość życia społecznego Stanisław Ossowski – Koncepcje ładu społecznego: Istnieją trzy podstawowe typy zachowania zbiorowego: 1. Członkowie zbiorowości zachowują się zgodnie z normami i wzorami utrwalanymi przez tradycję. Są to zachowania bezrefleksyjne. 2. Zachowania ludzi są rezultatem wzajemnego oddziaływania różnych ośrodków decyzji (jednostkowych i zbiorowych). Ma to miejsce w systemach wysoce zindywidualizowanych 3. Zachowania, którymi kieruje jeden ośrodek decyzyjny. Są to zachowania podporządkowane. Trzem typom zachowań idealnych odpowiadają kolejno trzy koncepcje ładu społecznego: 1. Ład przedstawień zbiorowych – życie oparte jest na konformizmach, uregulowane przez tradycyjne zbiory charakterystyczne dla zbiorowości wiejskich i społeczeństw pierwotnych. 2. Ład policentryczny – równowaga społeczna osiągana jest automatycznie; w sposób automatyczny dopasowują się indywidualne obyczaje. Charakterystyczny dla leseferyzmu. 3. Ład monocentryczny – życie

Czytaj Całość…