» Ruchliwość Społeczna ✔️ Socjologia Pracy Religii Kultury Tożsamość Socjalizacja

WWW.SOCJOLOGIA.XMC.PL

*** Nauka Praca Religia Kultura Sztuka Opinia Publiczna Cechy Typy Tematy Opisy Teoria ***

» » Tematy « «

» » Tags « «

👍 Ruchliwość Społeczna

Twórcą teorii ruchliwości społecznej był P. Sorokin

Ruchliwość społeczna jest to przesuwanie się jednostek, zbiorowości (i innych elementów struktury) w przestrzeni społecznej. Ruchliwość informuje nas o tym, czy dane społeczeństwo jest otwarte, czy zamknięte. Natężenie ruchliwości charakteryzuje relacje między grupami w społeczeństwie (duże natężenie – społeczeństwa otwarte; mała ruchliwość – społeczeństwa zamknięte).

Społeczeństwa otwarte – status społeczny zależny jest od jej indywidualnych osiągnięć. Dominują pozycje osiągane.
Społeczeństwa zamknięte – dominują pozycje przypisane, system zróżnicowania usankcjonowany jest prawnie, obyczajowo (np. system kastowy w Indiach).

Funkcje procesu ruchliwości:

1) funkcje strukturotwórcze – ruchliwość przyczynia się do tworzenia i reprodukcji struktury społecznej.
2) funkcje efektywnościowe – forma i natężenie ruchliwości związane są ze zmianami ekonomicznymi, politycznymi i kulturowymi.
3) funkcje integracyjne – wskazują na związek ruchliwości społecznej ze stabilnością systemu. Ruchliwość jest formą legitymizacji ustroju.

Rodzaje ruchliwości:

1) ruchliwość jednostkowa – zmiany pozycji społecznej lub dystansu dotyczą pojedynczych osób – np. awans zawodowy.
2) ruchliwość grupowa – dotyczy całych grup; np. awans klasy robotniczej po II wojnie światowej.
3) ruchliwość pionowa (wertykalna) – awans lub degradacja jednostek lub zbiorowości.
4) ruchliwość horyzontalna (pozioma) – nie powoduje zmiany pozycji jednostek lub zbiorowości. Może ona obejmować również ruchliwość geograficzną, terytorialną.
5) ruchliwość międzypokoleniowa – porównanie położenia społecznego jednostki lub grupy z położeniem społecznym rodziców.
6) ruchliwość wewnątrzpokoleniowa – dotyczy losów jednostki lub grupy w obrębie całego pokolenia.

Zmiana Społeczna
Heraklit z Efezu – „panta rhei”
Zmiana społeczna jest wszechobecna w życiu społecznym.
Zmianą społeczną nie są indywidualne działania. Zmiana społeczna oznacza zmianę organizacji, instytucji i norm społecznych, zwyczajów, struktur, ról społecznych, a także wartości i symboli – zmiana kulturalna.
Zmiana społeczna w strukturze społecznej:
Pojawiają się lub zanikają pewne elementy w układzie.
Pojawiają się bądź zanikają pewne relacje między tymi elementami (stare znikają, pojawiają się nowe).
Rozwój społeczny – różnicowanie i wzbogacanie elementów składowych i stosunków między tymi elementami (pojęcie opisowe). Regres – zanik i zubożenie.
Postęp społeczny – uznajemy, że rozwój społeczny zmierza w kierunku przez nas pożądanym (odwołujemy się do ocen i wartości). Pojęcie to wymaga odwołania się do kryteriów postępu:

1) Źródła zmian – determinanty zmian
2) Prawidłowości przebiegu zmian
3) Dziedziny podlegające zmianom – co ulega zmianom?
4) Mechanizmy zmian

Źródła zmian:
Zmiany mogą być wywołane czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

1) Czynniki wewnętrzne: pojawiają się wewnątrz społeczeństwa, zmiany dotyczą struktury społeczeństwa.
Innowacje techniczne.

Ideologie
Zinstytucjonalizowane nierówności – jeżeli ofiary postrzegają siebie jako ofiary systemu, to w takim społeczeństwie istnieje większa presja reformatorska.
Konflikty kulturowe – np. wśród mniejszości etnicznych.

Ideologia – zbiór wzajemnie powiązanych przekonań, wartości i norm postępowania, które usprawiedliwiają dążenie do określonych celów, przy użyciu określonych środków.

Ideologia konserwatywna – spowalnia tempo zmian społecznych.
Ideologia liberalna – reformatorska, ale nie na tyle, by poruszyć całą strukturę społeczną z jej posad.
Ideologia radykalna – rewolucyjna.

2) Czynniki zewnętrzne: wydarzenia zachodzą poza danym społeczeństwem jako czynnik wpływający na zmiany dokonujące się wewnątrz niego – np. dyfuzja kulturowa jest podstawowym mechanizmem dokonywania się zmian społecznych (globalizacja).

Teorie zmiany społecznej
w porządku chronologicznym
1) Teoria ewolucji Morgana
2) Teorie cykliczne
3) Teorie funkcjonalistyczne
4) Teorie konfliktu społecznego
5) Neoewolucjonizm

Teoria ewolucji – Morgan:
Modne w socjologii XIX wieku. Twórcy tych teorii poszukiwali uniwersalnego schematu ewolucji, na który składałyby się stadia rozwojowe, przez które przechodziły wszystkie społeczeństwa. Ewolucja dokonuje się wszędzie w ten sam sposób i prowadzi do tego samego rezultatu. Różnice między społeczeństwami sprowadzają się do różnic w rozwoju. Klasyczne teorie ewolucji zakładały, że ewolucja to doskonalenie ludzkości. Na przełomie XIX i XX wieku teorie te zostały zanegowane, odchodząc od terminu postępu. Zaczęto stosować częściej termin zmiany społecznej, jako że nie posiadał zabarwień wartościujących i „liniowych”.

Teorie cykliczne:
(I połowa XX wieku)

Są to koncepcje historiozoficzne. Zwracają one uwagę na powtarzalność stadiów rozwojowych cywilizacji i kultur

Oswald Sprengler:

Każde społeczeństwo jest jak żywy organizm i przechodzi fazy takie same, jak w cyklu życia przechodzi jednostka – rozkwit ? stabilizacja ? stagnacja.

Arnold Toynbee:
„Study of History”
Mówił, że można wymienić 20 wielkich cywilizacji w dziejach świata i każda z nich jest skutkiem wyzwań, jakie społeczeństwu stawia środowisko – koncepcja heroistyczna. Losy cywilizacji zależą od twórczych reakcji na wyzwania przyrody. Jeśli im podoła, rozwija się dalej, aż do następnego wyzwania. Intelektualiści mają tutaj przywódczą rolę.

P. Sorokin:

Wyróżnił dwa podstawowe typy kultur – cielesne (sensytywne) i duchowe (ideacjonalne). W historii wszystkich społeczeństw można dostrzec fluktuacje w ich obrębie. Uważał, że Grecja okresu Peryklesa była kulturą ideacjonalną, a nowożytna kultura zachodnia jest kulturą sensytywną.

Teorie funkcjonalistyczne:

Funkcjonaliści traktują społeczeństwo jako system złożony z podsystemów. Żeby system mógł istnieć, poszczególne elementy systemu muszą być zintegrowane (Pojęcie zmiany społecznej zaczyna być obecne w pracach Mertona i Parsonsa).

Parsons: źródło zmian tkwi zarówno w systemie, jak i poza systemem. Istnienie sprzeczności powoduje zmiany.
Merton: wprowadził pojęcie dysfunkcji – zjawisk powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu systemu społecznego i prowadzących do zmiany społecznej. System społeczny musi się przystosować do wymogów otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, zatem dokonują się zmiany, które są wszechobecne.
Teorie konfliktu społecznego:
(lata 50 i 60 w socjologii)
Są uzupełnieniem teorii funkcjonalistycznych. Konflikt jest wszechobecny w każdym systemie i jest warunkiem zmiany. Wynika z podziałów na rządzących i rządzonych – władza jako źródło konfliktu, która jest immanentnym elementem każdego społeczeństwa – Coser i Dahrendorf.
Neoewolucjonizm:

Leslie White – istotę i główny czynnik rozwoju cywilizacji widział White w rozwoju zdolności opanowywania przyrody. Dzieje się to dzięki temu, że ludzie pomnażają dziedzictwo kulturowe. Ewolucja to ewolucja kultury – kryterium jej rozwoju miała być wg. White’a ilość energii wykorzystywanej przez człowieka.